Hasta ve Ziyaretçilerimizin Kişisel Verilerinin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

Doç.Dr.Serhat Mutlu ve Op.Dr.Harun Mutlu Muayenehanesi olarak kişisel verilerinizin güvenliğine ve mahremiyetine önem veriyoruz. Sizi 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10 maddesi uyarınca ve ilgili mevzuat gereğince, kişisel veri işleme faaliyetlerimiz hakkında veri sorumlusu sıfatıyla bilgilendirmek ve aydınlatmak istiyoruz.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla Şirket tarafından işlenmektedir:
 • • 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik başta olmak üzere ilgili diğer mevzuatta yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • • Kamu sağlığının korunması, tıbbi tedavi ve teşhis hizmetlerinin yerine getirilmesi, ilgili hizmetlerin ve yöntemlerin geliştirilmesi,
 • • Randevu almanız halinde randevu hakkında sizi haberdar etme,
 • • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi ile saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • • Finans, muhasebe ve sözleşme işlerinin yürütülmesi,
 • • Verilen hizmet sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,
 • • Anlaşmalı kurumlarla olan ilişkilerin teyit edilmesi,
 • • Fiziki mekân güvenliğinin ve hasta bilgilerinin korunmasının sağlanması amaçları ile işlenmektedir.
Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verilerinizin toplanma yöntemi; Kliniğimiz ile ilişkinize bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte internet sitesi, çağrı merkezi, ilgili kişi tarafından kliniğimizde sözlü, yazılı olarak beyan edilmesiyle toplanabilmektedir. Kişisel verileriniz kanunlarda öngörülme, sözleşmenin ifasıyla ilgili olma, veri sorumlusunun meşru menfaatinin yerine getirilmesi, tedavi amaçlı sağlık verileri dışında açık rıza alınması sebepleri başta olmak üzere KVKK’nın 5 ve 6 maddesinde öngörülen şartlardan dâhilinde hukuka uygun olarak toplanmaktadır.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması
Muayenehane olarak kişisel verilerinizin mahremiyetine verdiğimiz önem sebebiyle tarafınızla olan hukuki ilişkinin gerektirdiği durumlar dışında sadece hukuken yetkilendirilmiş kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşmaktayız. Kişisel Verileriniz Saklanma Süreleri

Kişisel verileriniz ilgili mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlendiği hallerde gösterilen süre kadar saklanmaktadır. Mevzuatta, kişisel verilerinizin saklanma süresine yönelik bir süre öngörülmemiş ise aramızdaki ilişkinin gereği olarak ve tarafınızla yapılan sözleşmede belirlenen süre boyunca verileriniz saklanır.

KVKK Uyarınca Haklarınız
İlgili kişi olarak işlenen kişisel verileriniz hakkında aşağıdaki haklar sahipsiniz.
 • • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimlik bilgilerinizi, kullanmak istediğiniz hakkı ve talebinizi detaylı anlatan metninizi Zuhuratbaba Mah. Gülce Apt, İncirli Cad. Haksever Sok. No:8/8 Bakırköy/İstanbul adresine imzalı olarak bizzat teslim edebilir, noter kanalıyla gönderebilir veya [email protected] e-posta adresimize güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.
European Orthopaedic Surgery
Plan your course of treatment with our medical advisor
European Orthopaedic Surgery

Hello 👋 👋


You can ask us any questions you may have about our treatments.

16:42
Start chat